Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden  worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Wall Box Nederland B.V. ook wel verder genaamd als RatioShop.nl gevestigd aan de Melkrijder 21 3861 SG Nijkerk. Kamer van Koophandel nummer 75134942 vestigingsnummer 000043031455
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RatioShop.nl een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 

3a. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3b. Bedrijf of onderneming: een wederpartij, organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en diensten, gericht op het maken van winst.

 1. Partijen: RatioShop.nl en de Wederpartij gezamenlijk.
 2. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee RatioShop.nl richting de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of verlenen van diensten.
 3. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen RatioShop.nl en een Consument wordt

gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van RatioShop.nl en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand als daarbij door lderthuis.nl geen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van RatioShop.nl op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.

 

 1. Abonnement: een Overeenkomst waarbij Partijen zich voor een bepaalde of onbepaalde periode richting elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals, maar niet beperkt tot, service- en hostingcontracten.

 

 1. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door RatioShop.nl aan de Wederpartij te

verkopen, te leveren en eventueel voor de Wederpartij te installeren zaken, waaronder niet-limitatief

bedoeld, begrepen kunnen zijn: laadstations, laadkabels, veld verdeelkasten en borden.

 

 1. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens RatioShop.nl te

verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: installatiewerkzaamheden, onderhoudsdiensten, storingsdiensten, hostingdiensten en helpdeskdiensten.

 

 1. Eindgebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten en/of diensten van RatioShop.nl, al dan niet ook Wederpartij.

11.Elektrisch Voertuig: een wegvoertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/of een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een laadstation.

 1. Laadstation: een voorziening op een bepaalde locatie die bestemd is om de batterij van een Elektrisch voertuig op te laden.

13.Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RatioShop.nl en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering

waarvan derden door RatioShop.nl worden betrokken.

 

 1. Als en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat ook de algemene voorwaarden van de Wederpartij op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Wederpartij, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden toepassing.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Als en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de

Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend

geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Met uitzondering van voor zover uit een reeds tussen Partijen tot stand gekomen samenwerkingsovereenkomst dwingend anders voortvloeit, is elk aanbod van RatioShop.nl (waaronder haar offertes en aanbiedingen in haar webwinkel mede begrepen) vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. RatioShop.nl kan een vrijblijvend aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Offertes van RatioShop.nl zijn geldig gedurende de daartoe op de offerte aangegeven periode, bij gebreke waarvan een geldigheidsduur geldt van een maand na dagtekening van de offerte.
 2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van RatioShop.nl dat een kennelijke

fout of vergissing bevat.

 

 1. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een offerte van RatioShop.nl dat is gebaseerd

op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Als een offerte van RatioShop.nl is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens, staat de Wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

 

 1. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Als de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van RatioShop.nl, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RatioShop.nl anders aangeeft. In geval de Overeenkomst met de webwinkel van RatioShop.nl wordt gesloten, zal de totstandkoming daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Wederpartij worden bevestigd.

 

 1. Als de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,

verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast

deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

 

ARTIKEL 4 – ANNULERING EN AFZEGGING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Het bepaalde in dit artikel, laat het bepaalde in artikel 5 ten aanzien van Consumenten, onverlet.
 2. Indien de Wederpartij een door haar geaccordeerde offerte van RatioShop.nl annuleert voordat een aanvang is gemaakt met de uitlevering van de bestelde Producten of de feitelijke Dienstverlening, is RatioShop.nl gerechtigd 20% van het overeengekomen totaalbedrag als annuleringskosten aan de Wederpartij in rekening te brengen. In geval van latere annulering door de Wederpartij is RatioShop.nl gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving en eventuele overige door RatioShop.nl ten gevolge van de annulering geleden schade.
 3. Afzegging door de Wederpartij van een door Partijen gemaakte afspraak met betrekking tot installatiediensten, geschiedt uitsluitend kosteloos in geval afzegging plaatsvindt uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak. Indien de Wederpartij de installatieafspraak binnen 48 uur van tevoren annuleert of verplaatst, dan wel vanwege de Wederpartij geen bevoegde persoon aanwezig is op het moment van de afspraak, dan zal RatioShop.nl kosten in rekening brengen bestaande uit een bedrag voor het niet tijdig afzeggen van de afspraak, vermeerderd met eventuele voorrijkosten indien de installateur onverrichterzake moet terugkeren als een bedoelde persoon niet aanwezig is. De kosten voor te laat annuleren of verplaatsen bedraagt € 175,- exclusief btw (€ 211,75 inclusief btw). De door te berekenen kosten wanneer een bedoelde persoon niet aanwezig is op het moment van de afspraak bedragen € 175,-, (€ 211,75 inclusief btw) vermeerderd met € 75,- (€ 90.75 inclusief btw) voorrijkosten.

 

ARTIKEL 5 – RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Met uitzondering van het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 3. a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. b) de levering van Producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 5. c) een Overeenkomst op Afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens op grond Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.

 

 1. Indien eventuele installatie van de Producten door of namens RatioShop.nl plaatsvindt gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt dit uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument. Als de Consument vervolgens gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, dient de Consument voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de demontage van de Producten, al dan niet door tussenkomst van RatioShop.nl. In zodanig geval is RatioShop.nl nimmer aansprakelijk voor de tijdige uitvoering van de demontage en terug levering van de Producten. Ook als RatioShop.nl de demontage verzorgt, komen de kosten daarvan voor rekening van de Consument. Voorts is de Consument in zodanig geval op grond van artikel 6:230s lid 4 van het Burgerlijk Wetboek aan RatioShop.nl de prijs verschuldigd voor de installatiewerkzaamheden die in eerste aanleg zijn betaald.
 2. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door RatioShop.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij RatioShop.nl.  Zo spoedig mogelijk nadat RatioShop.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en als is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal RatioShop.nl de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. Als de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan RatioShop.nl retourneren.
 5. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. RatioShop.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de Consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het verzoek bij RatioShop.nl heeft ingediend om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden.
 7. Als de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening.
 8. RatioShop.nl zal de van de Consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering en minus de eventuele kosten als bedoeld in lid 3, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door RatioShop.nl zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Als slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is RatioShop.nl niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen als de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door RatioShop.nl aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij RatioShop.nl steeds zo spoedig mogelijk als voor de opzet en

uitvoering van de Overeenkomst is vereist, alle gegevens verstrekt die voor die opzet c.q. uitvoering

redelijkerwijs relevant zijn. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. RatioShop.nl

is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RatioShop.nl is

uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 1. De Wederpartij dient RatioShop.nl voorts tijdig alle voor de opzet en uitvoering van de

Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle

bevoegdheden en autorisaties en overige inspanningen die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

 

ARTIKEL 7 – TERMIJNEN

 

 1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe RatioShop.nl zich richting naar de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is RatioShop.nl mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij of derden. Als de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan RatioShop.nl toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 15, worden de verplichtingen van RatioShop.nl opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 15 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Met uitzondering van voor zover uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, verplicht een Abonnement RatioShop.nl niet tot bepaalde reactietijden, bepaalde hersteltermijnen en/of bepaalde verplichtingen om de Producten en/of systemen voortdurend deugdelijk te laten werken.
 3. Als de niet tijdige nakoming van de Overeenkomst het gevolg is van een wél aan RatioShop.nl toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van RatioShop.nl niet eerder in dan nadat de Wederpartij RatioShop.nl Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en RatioShop.nl na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 4. Als RatioShop.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is RatioShop.nl gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 5. Verzuim van RatioShop.nl als gevolg van een aan RatioShop.nl toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 3, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

 

 

ARTIKEL 8 – DERDEN

 

 1. RatioShop.nl is te allen tijde bevoegd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen, oftewel derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Daarom kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan RatioShop.nl, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. RatioShop.nl is, met uitzondering van voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld in de vorige leden. RatioShop.nl is in elk geval niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval zulks op advies of voordracht van RatioShop.nl is gebeurd.
 4. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in de vorige leden hun aansprakelijkheid ter zake de uitvoering van de Overeenkomst willen beperken. RatioShop.nl gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de wederpartij te aanvaarden.

 

 

ARTIKEL 9 – UITVOERING VAN INSTALLATIEDIENSTEN

 

 1. RatioShop.nl dan wel de door RatioShop.nl in het kader van installatiediensten tewerkgestelde persoon (hierna: ‘installateur’), zal binnen een redelijke termijn na totstandkoming van de Overeenkomst contact opnemen met de Wederpartij om een installatiedatum af te spreken. Installatiediensten worden volgens de installatievoorschriften “turn key” opgeleverd.
 2. De Wederpartij dient er tijdig vóór de uitvoering van de installatiediensten door de installateur voor zorg te dragen dat: – de meterkast en eventuele kruipruimte opgeruimd en toegankelijk is; – het betreffende parkeervlak afgezet is zodat de installateur de installatiediensten deugdelijk kan verrichten; – de stroomvoorziening op locatie in overleg met de Wederpartij kort afgesloten kan worden.
 3. De Wederpartij garandeert dat alle informatie die door de Wederpartij aan de installateur is verstrekt, juist en accuraat is. De offerte welke de basis vormt voor de Overeenkomst is volledig gebaseerd op de gegevens welke de Wederpartij doorgeeft. Als bij de uitvoering van de installatiediensten blijkt dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens niet juist zijn, komen alle kosten van meerwerk daardoor ontstaan, voor rekening van de Wederpartij. Kosten van meerwerk worden door de installateur ter plekke met de Wederpartij afgesproken en door de Wederpartij voor akkoord ondertekend. Als de door de Wederpartij verstrekte gegevens over gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast niet juist zijn, komen alle daaruit voortvloeiende risico’s voor rekening van de Wederpartij.
 4. Het uurtarief voor meerwerk bedraagt € 65,- exclusief btw (€ 78,65 inclusief btw).
 5. Als de installateur niet tijdig van start kan met, of gehinderd wordt tijdens de werkzaamheden, komen de daaruit voortvloeiende wachturen voor rekening van de Wederpartij. Het uurtarief voor wachturen bedraagt € 58 exclusief btw (€ 70,18 inclusief btw).
 6. RatioShop.nl is niet verantwoordelijk voor hinder op de installatielocatie; dit is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 7. Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Wederpartij dient bij de oplevering aanwezig te zijn. De installateur loopt samen met de Wederpartij een opleveringschecklist na.
 8. De Wederpartij is verplicht tijdens de oplevering alle gebreken te melden aan de installateur welke zij tijdens de oplevering constateert, dan wel redelijkerwijs kan constateren. De installateur zal de geconstateerde gebreken vermelden op de opleveringschecklist.
 9. De oplevering is geaccepteerd zodra de opleveringschecklist is nagelopen en de Wederpartij Schriftelijk akkoord heeft gegeven met het ondertekenen van de opleveringschecklist. Als de Wederpartij de oplevering niet accepteert zal zij binnen 48 uur Schriftelijk aangeven waarom zij niet akkoord is met de oplevering. De installateur zal binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Wederpartij om tot een nieuwe oplevering te komen. Bij een nieuwe oplevering gelden dezelfde voorwaarden als bij de initiële oplevering.
 10. Ondertekening van de opleveringschecklist betekent dat de Wederpartij de installatiediensten als deugdelijk uitgevoerd heeft geaccepteerd, met uitzondering van de eventuele op de opleveringschecklist vermelde gebreken.
 11. Gebreken welke wel zijn geconstateerd tijdens de oplevering door de Wederpartij maar niet zijn gemeld bij de oplevering, dan wel redelijkerwijs door de Wederpartij bij de oplevering hadden kunnen worden geconstateerd, worden door ondertekening van de opleveringschecklist door de Wederpartij, als geaccepteerd aangemerkt.
 12. De installateur zal de gebreken ten aanzien waarvan de Wederpartij volgens het bepaalde in de vorige leden deugdelijk heeft geklaagd, binnen een redelijke termijn herstellen.
 13. Kleine gebreken die binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld, zullen voor de Wederpartij geen reden zijn voor onthouding van acceptatie van de oplevering, mits zij de ingebruikname van het Product niet in de weg staan.
 14. Als een vertegenwoordiger namens de Wederpartij bij de oplevering aanwezig is en deze persoon de oplevering accepteert door ondertekening van de opleveringschecklist, heeft de Wederpartij 48 uur na deze ondertekening de tijd om de acceptatie van de oplevering Schriftelijk en onder opgave van reden in te trekken.
 15. Neemt de Wederpartij het Product in gebruik voordat de oplevering heeft plaatsgevonden en de oplevering is geaccepteerd, dan geldt de dag van ingebruikname als dag van acceptatie van het Product.

 

 

ARTIKEL 10 – VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ BIJ DIENSTVERLENING OP LOCATIE

 

 1. Indien uitvoering aan de Diensten wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige in deze algemene voorwaarden.
 2. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeengekomen Diensten. In het bijzonder dient de Wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat: – de door RatioShop.nl tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de Diensten kunnen verrichten gedurende de normale werkuren; – er sprake is van een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de Diensten en de verwerking en opstelling van alle daarbij te gebruiken zaken; – voor zover zulks redelijkerwijs van de Wederpartij kan en mag worden gevergd: alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de Dienstverlening worden gehandhaafd.
 3. De door RatioShop.nl tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen die op de locatie van de Dienstverlening beschikbaar zijn.

 

ARTIKEL 11 – BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERHOUD EN INSTALLATIE VAN LAADSTATIONS

 

 1. Indien installatiewerkzaamheden ten aanzien van een Product geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door de Wederpartij zelf of door een door de Wederpartij zelf gecontracteerde derde, kan RatioShop.nl niet instaan voor de deugdelijke installatie, de afwezigheid van enige installatiefout en het niet intreden van enige schade als gevolg van een onjuiste installatie of een installatie welke niet plaatsvindt volgens de installatievoorschriften. Als en voor zover RatioShop.nl in een dergelijk geval wordt opgeroepen en door of namens RatioShop.nl bij de Wederpartij storingsonderzoek wordt verricht en/of een fout door een door RatioShop.nl tewerkgestelde persoon wordt hersteld, dan zullen de hieraan verbonden kosten, waaronder voorrijkosten, installatie- en/of reparatiekosten en/of materiaalkosten, volledig worden doorberekend aan de Wederpartij.
 2. RatioShop.nl behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde laadstations op afstand vanuit haar backofficesysteem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien.
 3. Eventuele schade aan een laadstation dient per omgaande aan RatioShop.nl te worden gemeld.
 4. Als RatioShop.nl op verzoek van de Wederpartij een on-site bezoek uitvoert met betrekking tot storing, onderhoud of garantie, dan worden hiervoor, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, zoals middels een servicecontract, € 89 inclusief BTW zonder voorrijkosten aan de Wederpartij in rekening gebracht.
 5. Bij de opdracht behoort een normale doorboring in beton of hout. Mocht de muur te breed, te diep of gewapend zijn dan zijn de extra kosten van een beton boorder voor kosten van de Wederpartij of opdrachtgever.

 

ARTIKEL 12 – VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUKTEN

 

 1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, uitsluitend toepassing op de Overeenkomst die voorziet in de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze Producten bij of aansluitend op de levering door of namens RatioShop.nl worden geïnstalleerd.
 2. Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de Producten plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de Wederpartij op locatie van RatioShop.nl
 3. In geval van verzending van de Producten geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 4. RatioShop.nl bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de Producten.
 5. RatioShop.nl behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen. 6. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen. 8. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is RatioShop.nl gerechtigd de Producten op kosten van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. In het geval dat de Wederpartij afname van de bestelde Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Wederpartij op eerste verzoek van RatioShop.nl mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. RatioShop.nl is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden als de Wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de Producten.

10.Als RatioShop.nl bij toepassing van de leden 8 of 9 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting jegens RatioShop.nl deugdelijk was nagekomen, komen tevens deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

 

 

ARTIKEL 13 – DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN

 

 1. Abonnementen worden aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde tijd, bij gebreke waarvan het Abonnement wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Tenzij het Abonnement volgens het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, wordt het Abonnement dat is aangegaan voor bepaalde tijd, na verstrijken van de overeengekomen duur, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. Abonnementen eindigen door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Abonnementen eindigen nimmer eerder dan nadat de eventueel overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken.

 

ARTIKEL 14. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 

 1. De garantie op verrichte installatiediensten bedraagt 24 maanden na oplevering daarvan, tenzij

uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Als zich binnen deze garantieperiode een gebrek aan het opgeleverde installatiewerk voordoet dat op grond van het bepaalde in dit artikel onder de garantie valt, zal RatioShop.nl de gebreken herstellen.

 1. De garantie op geleverde Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de betreffende toeleverancier van RatioShop.nl met de Producten heeft meegeleverd, met dien verstande dat een door RatioShop.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten richting RatioShop.nl kunnen doen gelden.
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder ook begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval als het geleverde is geopend met het kennelijke doel deze zelf te repareren, en voorts in geval van een gebrek van het (op)geleverde dat het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan RatioShop.nl of haar toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege RatioShop.nl , het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van RatioShop.nl zijn uitgevoerd.
 3. Als tijdens of na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van geldende garantie, is RatioShop.nl gerechtigd om de in dat verband gemaakte kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 15 – OVERMACHT

 

 1. RatioShop.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst als

en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

 1. Als en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 2. IndienRatioShop.nl bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 16 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

 1. RatioShop.nl is, als de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd

de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst RatioShop.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Als de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door RatioShop.nl in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 1. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is RatioShop.nl gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens RatioShop.nl heeft gesteld.
 2. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door RatioShop.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 3. De Wederpartij is verplicht de schade die RatioShop.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 5. Als RatioShop.nl de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die RatioShop.nl op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 17 – PRIJZEN EN BETALINGEN

 

 1. De Wederpartij is de bedragen verschuldigd zoals uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen. Als en voor zover de prijs en kosten niet uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, worden de betreffende prestaties verricht tegen de gebruikelijke daarvoor door RatioShop.nl gehanteerde tarieven.
 2. Alle door de Wederpartij aan RatioShop.nl verschuldigde bedragen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt. Tussentijdse wijzigingen van btw-tarieven en/of andere heffingen van overheidswege, kunnen met onmiddellijke ingang aan de Wederpartij worden doorberekend, ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten.
 3. RatioShop.nl is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat een prijswijziging, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, geen betrekking heeft op al tot stand gekomen Overeenkomsten. In geval evenwel sprake is van een Abonnement voor onbepaalde tijd, is RatioShop.nl gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, in welk geval RatioShop.nl uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan, Schriftelijk mededeling aan de Wederpartij zal doen van de prijswijziging, zodat de Wederpartij het Abonnement nog op reguliere wijze kan opzeggen voordat de prijswijziging van kracht wordt.
 4. RatioShop.nl is gerechtigd te vorderen dat de door de Wederpartij aan RatioShop.nl verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat RatioShop.nl een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs.
 5. RatioShop.nl is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens RatioShop.nl is nagekomen.
 6. Betaling dient te geschieden op de daartoe door RatioShop.nl aangewezen wijze namelijk door middel van een Tikkie na de plaatsing van de installatie. De klant is op voorhand op de hoogte gesteld van deze betalingswijze door de sales afdeling tijdens het sales proces. In geval van overboeking hanteert RatioShop.nl een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 7. RatioShop.nl verzendt facturen langs elektronische weg, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Reclamaties ten aanzien van factuurbedragen dienen uiterlijk vóór het einde van de betalingstermijn aan RatioShop.nl gemeld te worden. Als de Wederpartij niet akkoord is met een (onderdeel van een) factuur, zal de Wederpartij zulks onder opgaaf van redenen aan RatioShop.nl mededelen via info@RatioShop.nlof per post. De Wederpartij zal de onbetwiste gedeelten van de factuur evenwel betalen binnen de toepasselijke betalingstermijn.
 9. Als de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 10.Als tijdige betaling achterwege blijft, is de Wederpartij van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Aanvullend op haar wettelijke rechten berekent RatioShop.nl 1% rente per maand over het openstaande bedrag tot aan het moment waarop het volledige bedrag is voldaan, plus een direct opeisbare vergoeding voor invorderingskosten ter grootte van € 40,- op basis van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, – en – indien deze kosten zijn gemaakt – buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het openstaande bedrag (exclusief btw) met een minimum van € 25,-. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle door RatioShop.nl te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) die verband houden met de incasso van de bedragen die de Wederpartij verschuldigd is. RatioShop.nl heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten vanaf de datum waarop de Wederpartij in verzuim verkeert, tot aan het moment waarop RatioShop.nl het volledige door de Wederpartij verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

11.Ten aanzien van Consumenten wordt bij toepassing van het bepaalde in het vorige lid niet ten nadele van de Consument afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

 

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, en ook een andere omstandigheid die niet aan RatioShop.nl kan worden toegerekend.
 2. Als een Product (eventueel in combinatie met een Dienst) functioneert met behulp van de daarvoor noodzakelijke (al dan niet openbare) communicatie-infrastructuur, zoals (mobiele) internetverbindingen, staat RatioShop.nl niet in voor het ononderbroken of zonder storingen functioneren daarvan en is RatioShop.nl niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen in die communicatie-infrastructuur. Voor zover het bedoelde functioneren zich begeeft in de macht van de Wederpartij of een Eindgebruiker, dient deze ervoor zorg te dragen dat de door haar/hem gebruikte randapparatuur, zoals mobiele telefoons en computers en verbindingen voldoende beveiligd zijn, zoals tegen bijvoorbeeld virussen en onbevoegd gebruik door derden.
 3. RatioShop.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het uitschakelen van de elektriciteit ten behoeve van een veilige installatie. De Wederpartij zal alle nodige maatregelen nemen om een veilige installatie mogelijk te maken.
 4. RatioShop.nl is niet aansprakelijk als een Elektrisch Voertuig niet of niet veilig kan worden opgeladen vanwege een defect in het Elektrisch Voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen die geen onderdeel van het door RatioShop.nl geleverde Laadstation zijn, waaronder maar niet beperkt tot de laadkabel.
 5. RatioShop.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Wederpartij, aantasting of verlies van data, schade verband houdende met de inschakeling van de door de Wederpartij aan RatioShop.nl voorgeschreven leveranciers, zaken, materialen of software van derden. RatioShop.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 8, richting de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RatioShop.nl in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RatioShop.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RatioShop.nl toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 6. Mocht RatioShop.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft RatioShop.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient RatioShop.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van RatioShop.nl ter zake vervalt.
 7. Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij de schade onverwijld na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk aan RatioShop.nl mededeelt.
 8. De aansprakelijkheid van RatioShop.nl is beperkt tot ten hoogste herstel van de Dienstverlening, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van RatioShop.nl betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van RatioShop.nl

beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de

Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van RatioShop.nl betrekking heeft, met dien verstande

dat de aansprakelijkheid van RatioShop.nl nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het

desbetreffende geval, op grond van de door RatioShop.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering,

daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van RatioShop.nl dat

krachtens die verzekering toepassing vindt.

 1. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen richting RatioShop.nl bedraagt één jaar. In afwijking

van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten

die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst

beantwoordt, door verloop van twee jaren.

10.De Wederpartij vrijwaart RatioShop.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan

RatioShop.nl toerekenbaar is.

 1. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan door, vanwege artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

12.De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet als de schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van RatioShop.nl.

 

ARTIKEL 19 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. Alle door RatioShop.nl verkochte en geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht RatioShop.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan RatioShop.nl en de eventueel door RatioShop.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. RatioShop.nl is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Indien RatioShop.nl geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Producten zijn nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan RatioShop.nl te verpanden.

 

ARTIKEL 20 – PRIVACY 

 

 1. RatioShop.nl verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering bepaalde persoonsgegevens van de Wederpartij en van Eindgebruikers. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam- en adres en woonplaatsgegevens.
 2. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt RatioShop.nl zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De manier waarop RatioShop.nl omgaat met persoonsgegevens is beschreven in de privacyverklaring die als bijlage bij deze algemene voorwaarden is gevoegd.

 

ARTIKEL 21 – SLOTBEPALINGEN

 

 1. Als een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
 2. RatioShop.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Diensten te wijzigen. Ook is RatioShop.nl bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tenzij deze wijzigingen van ondergeschikte betekenis zijn, is de Wederpartij, als zij niet met de wijzigingen wenst in te stemmen, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 3. De Wederpartij geeft hierbij al bij voorbaat toestemming voor overdracht van haarrechtsverhouding met RatioShop.nl aan een derde in het kader van een (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van RatioShop.nl aan die derde.
 4. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 1. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van RatioShop.nl aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 

Klachtenregeling
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.

Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform ( http://ec.europa.eu/odr).